Zakończono procedurę przetargową na wybór wykonawcy dokumentacji technicznej dla zadania ,,Zielony i pasywny amfiteatr’’. W środę 2 marca, w Konińskim Domu Kultury podpisano umowy z Autorską Pracownią Architektoniczną Jacka Bułata z Poznania. Pracownia opracuje kompleksową dokumentację projektową dla potrzeb przebudowy i rozbudowy amfiteatru ,,Na Skarpie’’ wraz z infrastrukturą towarzyszącą.


Autorska Pracownia Architektoniczna przedmiotowe zadanie wykona w trzech etapach. Pierwszy to  opracowanie dwóch wariantów koncepcji architektoniczno-konstrukcyjnej i funkcjonalnej oraz wizualizacji. Drugi obejmie opracowanie kompleksowego wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego wraz z przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Natomiast w trzecim etapie nastąpi uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę. Koszt opracowania dokumentacji wyniesie 910 tys. zł.
Wykonanie dokumentacji technicznej – Zielony i pasywny Amfiteatr realizowane jest w ramach projektu ,,Miasto Konin – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia miast POPT 2014-2020’’ finansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa.
Realizacja projektu potrwa do końca lutego 2023 roku.


Projekt realizowany w ramach dotacji w ramach projektu POPT.03.01.00-00-0239/18 „Wzrost potencjału beneficjentów polityki spójności w obszarze prowadzenia efektywnej polityki miejskiej”, finansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa. 

 
 
 
 
REKLAMA:

Zapowiedzi

Partnerzy KDK